Spelling Pronunciation

How do you pronounce that combination of letters?!

English pronunciation is notoriously difficult, largely due to the many influences of the language; mostly Latin, French, Germanic, Greek, and others.

The inspiration for this post came from the Fidel Chart, which is a language-teaching method created by Caleb Gattegno that makes extensive use of silence as a teaching method (Wikipedia).

As both a teacher and a student, I am not a fan of the Silent Way method of teaching, but the Fidel Chart does have value in learning.

However, I noticed that the Fidel Chart was missing two key details: the target sound in the IPA (International Phonetic Alphabet), and examples of words that contain the target sound!

I have generally arranged the sounds according to the IPA and separated them into two groups: vowels and diphthongs, which are the most tricky; and consonants and glides.

Note that silent letters are grouped in where most appropriate, and that pronunciation changes from region to region. The pronunciation we use here is Standard Canadian English, which is spoken mostly across central and western Canada, or Pacific Northwest English, which includes British Columbia, Washington State, Oregon, and some of California and Idaho.

If I have missed any letter/sound combination, please let me know and I will add it 🙂

 

Vowels and Diphthongs

/i/ /u/
e me ew new
ee meet o to
ea each oo too
ei receipt oe shoe
eo people eu maneuver
ey monkey ou you
i ski ough through
ie piece oup coup
y only u student
ue blue
ueue queue
ui juice
/ɪ/ /ʊ/
a purchase oo took
ai captain ou would
ee breeches
ei forfeit
i sit
ie sieve
u busy
ui guitar
y hypocrite
/ei/ /ɘ/ /ow/ /oi/
a alien a another au mauve oi voice
ai mail e enough eau plateau oy boy
au gauge i cigar ew sew
ay day o together o no
e there oo brooch
ee fiancé(e) oe toe
ea break ol folk
et ballet ou soul
ey they ough dough
ei eight ow low
/ɛ/ /ʌ/
e bed o mother
ea heaven oo blood
eo leopard ou touch
ai said u but
ay says
u bury
ei friend
/æ/ /aɪ/ /aw/ /ɒ/
a and ai aisle ou about a father
au laughter ei neither ough plough al palm
eye eye ow how aw dawn
i bite au daughter
ic indict e entrée
ie die ea Sean
is island o not
uy buy oi reservoir
y my ou cough
ye bye ow knowledge

 

Consonants and Glides

/p/ /b/ /m/
p pen b big m more
pp happy bb bubble mm hammer
mb thumb
/t/ /t/ /d/ /n/
t top d door n new
tt butts dd middle gn sign
ght night t (ɾ) thirty kn knew
pt pterodactyl tt (ɾ) better pn pneumonia
nt winter
/k/ /c/ /g/ ʔ
c cup g good t before n button
ch choir gg bigger
k key gh ghost
ck back gu guest
qu quiet
/m/ /m/ /n/ /ŋ/
m me n no ing sing
mm hammer nn running
mn autumn
/f/ /f/ /v/
f fun v van
ff stuff vv divvy
gh laugh
ph photo
/θ/ /θ/ /ð/
th think th the
th breathe
/s/ /z/
ci cider es goes
s sun se please
ss pass z zoo
ps psychologist zz buzz
sc science
/ʃ/ /ʒ/ /h/
ch machine su usually h house
ci special si vision
ss mission
se Sean
sh ship
su sugar
ti station
/d͡ʒ/ /t͡ʃ/
dge bridge ch chat
g general tu nature
j just
/l/ /ɫ/
l like milk
/w/ /j/
w wet y yes
wh white u use
/ɹ/ ɚ
r run er her
rr berry ir shirt
ur turn

 

 

Advertisements

“The Chaos”, by Gerard Nolst Trenité, transcribed by Present Simple ESL

 

A student reminded me of this poem by Gerard Nolst Trenité, called “The Chaos”, so I decided to transcribe it!

I chose to do fairly detailed transcriptions, instead of general ones, so that learners can get a more accurate idea of the pronunciation and become more familiar with the International Phonetic Alphabet (IPA). I have included a link, at the end of the poem, to an interactive IPA chart where you can click on the various symbols and hear the sounds they make! Keep in mind that this is an international chart, so it includes all the sounds of all the languages, not just English or your first language. This is a super fun and useful tool for studying languages.

 • According to the IPA, the “ɹ” symbol represents the North American r sound in words such as right. The IPA “r” is a trilled r found in other languages, so there is actually a very big difference between the two symbols.
 • The “ʔ” is not a question mark! Nope, it is a sound called a glottal stop, and you can make this sound by saying “uh-oh”.
 • The “ɾ” is called a flap, and it’s the d sound that the t makes in words like better [bɛ.ɾəɹ]
 • The period [.] in the transcriptions marks a syllable break
 • The apostrophe [ˈ] marks syllable stress when there are two or more syllables. If the word is only one syllable, I don’t mark it.
 • I should point out that there are different ways of transcribing, so you may be used to different symbols than I have used here. For example, “əɹ”, “ər” and “ɚ” are three different symbols used to represent the same sound.

Dearest creature [ˈkri.tʃər] in creation [kri.ˈeɪ.ʃən]

Study English pronunciation [pɹə.ˈnʌn.si.eɪ.ʃən]

 

I will teach you in my verse [vəɹs]

Sounds like corpse [kɔɹps], corps [kɔɹ], horse [hɔɹs], and worse [wǝɹs].

 

I will keep you Suzy [ˈsu.zi], busy [ˈbɪ.zi],

Make your head [hɛd] with heat [hit] grow dizzy [ˈdɪ.zi].

 

Tear [tiɹ] in eye, your dress will tear [teɪɹ]

So shall I [ai]! Oh hear [hiɹ] my prayer [pɹeɪɹ].

 

Just compare heart [hart], beard [biɹd], and heard [hərd],

Dies [daɪz] and diet [ˈdaɪ. ɛt], lord [lɔrd] and word [wəɹd],

 

Sword [sɔɹd]and sward [swaɹd], retain [ɹɛ.ˈtaɪn] and Britain [ˈbɹɪ.ʔ]

Mind the latter [ˈlæ.ɾəɹ], how it’s written [ˈɹɪ.ʔ]

 

Now I surely will not plague [plaɪg] you,

With such words as plaque [plæk] and ague [ˈaɪ.gu].

 

Be careful how you speak [spik]:

Say break [bɹeɪk] and steak [steɪk], but bleak [blik] and streak [stɹik]

Cloven [ˈklow.vɛn], oven [ˈʌ.vən], how [haʊ] and low [loʊ],

Script [skɹɪpt], receipt [ɹə.ˈsit], show [ʃoʊ], poem [ˈpoʊ.əm], and toe [toʊ].

 

Hear me say devoid of trickery [ˈtɹɪ.kəɹ.i],

Daughter [ˈdɑ.ɾəɹ], laughter[ˈlæf.təɹ], and Terpsichore [tɜrp.ˈsɪ.kəɹ.i].

 

Typhoid [ˈtaɪ.fɔɪd], measles [ˈmi.zəlz], topsails [ˈtɑp.seɪlz], and aisles [ˈaɪ.əlz],

Exiles[ɛk.ˈsaɪ.əlz], similes [ˈsɪ.mə.liz], and reviles [ɹɪˈvaɪ.əlz];

 

Scholar [ˈskɑ.ləɹ], vicar [ˈvɪ.kəɹ], and cigar [səˈɡɑɹ]

Solar [ˈsoʊ.ləɹ], mica [ˈmaɪ.kə], war [ˈwɔɹ], and far [faɹ];

 

One [wʌn], anemone [əˈnɛ.mə.ni], balmoral [bælˈmɔɹ.əl],

Kitchen [ˈkɪ.tʃən], lichen [ˈlaɪ.kən], laundry[ˈlan.dɹi], laurel [ˈlɔɹ.əl];

 

Gertrude [ˈgeɹ.tɹud], German [ˈdʒəɹ.mən], wind [wɪnd/waɪnd], mind [maɪnd],

Scene [sin], Melpomene [mɛlˈpɑ.mə.ni], mankind [mænˈkaɪnd].

 

Billet [ˈbɪl.ət] does not rhyme with ballet [bæ.ˈleɪ],

Bouquet [boʊ.ˈkeɪ], wallet [ˈwa.lɛt], mallet [ˈmæ.lɛt], chalet [ʃæˈleɪ].

 

Blood [blʌd] and flood [flʌd] are not like food [fud],

Nor is mould [moʊld] like should [ʃʊd] and would [wʊd].

 

Viscous [ˈvɪs.kəs], viscount [ˈvaɪ.kaʊnt] , load [loʊd] and broad [bɹɑd],

Toward [tə.ˈwɔɹd], forward [ˈfɔɹ.wəɹd], reward [ɹə.ˈwɔɹd]

 

And your pronunciation’s OK [oʊ.ˈkeɪ],

When you correctly say croquet [kɹoʊ.ˈkeɪ].

 

Rounded [ˈɹaʊnd.əd], wounded [ˈwund.əd], grieve [ɡɹiv] and sieve [sɪv]

Friend [fɹɛnd] and fiend [find], alive [ə.ˈlaɪv] and live [lɪv],

 

Ivy [ˈaɪ.vi], privy [ˈpɹɪ.vi], famous [ˈfeɪ.məs]; clamour [ˈklæ.məɹ]

And enamour [ə.ˈnæ.məɹ] rhyme with hammer [ˈhæ.məɹ]

 

River [ˈɹɪ.vəɹ], rival [ˈɹaɪ.vəl], tomb [tum], bomb [bɑm], comb [koʊm],

Doll [dɑl] and roll [ɹoʊl] and some [sʌm] and home [hoʊm].

 

Stranger [ˈstɹeɪn.dʒəɹ] does not rhyme with anger [ˈæŋ.ɡəɹ],

Neither does devour [dəˈvaʊ.əɹ] with clangour [ˈklæŋ.əɹ].

 

Souls [soʊlz] but foul [faʊəl], haunt [hɑnt] but aunt [ænt],

Font [fɑnt], front [fɹʌnt], wont [wɑnt], want [wɑnt], grand [ɡɹænd], and grant [ɡɹænt],

 

Shoes [ʃuz], goes [ɡoʊz], does [dʌz]. Now say finger [ˈfɪŋ.ɡəɹ],

And then singer [ˈsɪŋ.əɹ], ginger [ˈdʒɪn.dʒəɹ], linger [ˈlɪŋ.ɡəɹ]

 

Real [ɹil], zeal [zil], mauve [moʊv], gauze [ɡɑz], gouge [ɡaʊdʒ], and gauge [ɡeɪdʒ],

Marriage [ˈmɛɹ.ɪdʒ], foliage [ˈfoʊ.li.ɪdʒ], mirage [məˈɹɑʒ], and age [eɪdʒ].

 

Query [ˈkwiɹ.i] does not rhyme with very [ˈvɛ.rɪ],

Nor does fury [ˈfjʊ.rɪ] sound like bury [ˈbɛ.rɪ]

 

Dost [dʌst], lost [lɑst], post [poʊst] and doth [dʌθ], cloth [klɑθ], loth [loʊθ].

Job [dʒɑb], nob [nɑb], bosom [ˈbʊ.zəm], transom [ˈtɹæn.səm], oath [oʊθ].

 

Though the difference seems little [ˈlɪ.təl]

We say actual [ˈæk.tʃə.wəl] but victual [ˈvɪ.təl]

 

Refer [ɹɪ.ˈfɜɹ] does not rhyme with deafer [ˈdɛ.fəɹ].

Feoffer [ˈfɛ.fəɹ] does and zephyr [ˈzɛ.fəɹ] and heifer [ˈhɛ.fəɹ].

 

Mint [mɪnt], pint [paɪnt], senate [ˈsɛn.ət], sedate [sɪ.ˈdeɪt],

Dull [dʌl], bull [bʊl], and George are late [leɪt].

 

Scenic [ˈsi.nɪk], Arabic [ˈeɪɹ.ə.bɪk], Pacific [pə.ˈsɪ.fɪk],

Science [ˈsaɪ.əns], conscience [ˈkɑn.ʃəns], scientific [saɪ.ən.ˈtɪ.fɪk].

 

Liberty [ˈlɪ.bəɹ.ti], library [ˈlaɪ.bɹɛɹ.i], heave [hiv] and heaven [ˈhɛ.vən],

Rachel [ˈɹeɪ.tʃ.əl], ache [eɪk], moustache [ˈmʌ.stæʃ], eleven [ə.ˈlɛ.vən].

 

We say hallowed [ˈhæ.loʊd], but allowed [ə.ˈlaʊd],

People [ˈpi.pəl], leopard [ˈlɛ.pəɹd], towed [toʊd], but vowed [vaʊd].

 

Mark the difference, moreover [mɔrˈoʊvəɹ],

Between, mover [ˈmu.vəɹ], cover [ˈkʌ.vəɹ], clover [ˈkloʊ.vəɹ];

 

Leeches [ˈli.tʃəz], breeches [ˈbɹɪ.tʃəz], wise [waɪz], precise [pɹə.ˈsaɪs],

Chalice [ˈtʃæ.ləs], but police [pəˈlis] and lice [laɪs];

 

Camel [ˈkæ.məl], constable [ˈkɑn.stə.bəl], unstable [ʌn.ˈsteɪ.bəl],

Principle [ˈpɹɪn.sə.pəl], disciple [də.ˈsaɪ.pəl], label [ˈleɪ.bəl].

 

Petal [ˈpɛ.ɾəl], panel [ˈpæ.n̩əl], canal [kəˈnæl],

Wait [weɪt], surprise [sə.ˈpɹaɪz], plait [pleɪt], promise [ˈpɹɑ.məs], pal [pæl].

 

Worm [wəɹm] and storm [stɔrm], chaise [ʃeɪz], chaos [ˈkeɪ.ɑs], chair [tʃeɪɹ],

Senator [ˈsɛ.nə.ɾəɹ], spectator [ˈspɛk.teɪ.ɾəɹ], mayor [ˈmeɪ.jəɹ].

 

Tour [tʊɹ], but our [aʊɹ] and succour [ˈsʌk.əɹ], four [fɔɹ].

Gas [gæs], alas [ə.ˈlæs], and Arkansas [ˈɑɹ.kən.sɑ].

 

Sea [si], idea [aɪ.ˈdi.ə], Korea [kəɹ.ˈi.ə], area [ˈeɪɹ.i.ə],

Psalm [sɑm], Maria [mə.ˈɹi.ə], but malaria [mə.ˈleɪɹ.i.ə].

 

Youth [juθ], south [saʊθ], southern [ˈsʌ.ðəɹn], cleanse [klɛnz] and clean [klin].

Doctrine [ˈdɑk.tɹən], turpentine [ˈtəɹ.pən.taɪn], marine [mə.ˈɹin].

 

Compare alien [ˈeɪ.li.ən] with Italian [ɪ.ˈtæl.i.ən],

Dandelion [ˈdæn.də.laɪ.ən] and battalion [bə.ˈtæl.i.ən].

 

Sally [ˈsæl.i] with ally [ˈæ.laɪ], yea [jeɪ], ye [ji],

Eye [aɪ], I [aɪ], ay [aɪ], aye [aɪ], whey [weɪ], and key [ki].

 

Say aver [əˈvəɹ], but ever [ˈɛ.vəɹ], fever [ˈfi.vəɹ],

Neither [ˈni.ðəɹ], leisure [ˈli.ʒəɹ], skein [skeɪn], deceiver də.ˈsi.vəɹ].

 

Heron [ˈheɪɹ.ən], granary [ˈɡɹeɪn.ə.ɹi], canary [kə.ˈneɪɹ.i].

Crevice [ˈkɹɛ.vəs] and device [də.ˈvaɪs], aerie [eɪɹ.i]

 

Face [ˈfeɪs]but preface [ˈpɹɛ.fəs], not efface [ə.ˈfeɪs].

Phlegm [flɛm], phlegmatic [flɛɡ.ˈmæ.ɾɪk], ass [æs], glass [glæs], bass [beɪs]

 

Large [lɑɹdʒ], but target [ˈtɑɹ.ɡət], gin [dʒɪn], give [ɡɪv], verging [ˈvəɹ.dʒɪŋ],

Ought [ɑt], out [aʊt], joust [dʒaʊst] and scour [skaʊɹ], scourging [ˈskəɹ.dʒɪŋ].

 

Ear [iɹ], but earn [əɹn], and wear [waɪɹ] and tear [taɪɹ]

Do not rhyme with here [hiɹ] but ere [aɪɹ].

 

Seven [ˈsɛ.vən] is right, but so is even [ˈi.vən],

Hyphen [ˈhaɪ.fən], roughen [ˈɹʌ.fən], nephew [ˈnɛ.fju], Stephen [ˈsti.vən],

 

Monkey [ˈmʌŋ.ki], donkey [ˈdɑŋ.ki], Turk [təɹk] and jerk [dʒəɹk],

Ask [æsk], grasp [gɹæsp], wasp [wɑsp] and cork [kɔrk] and work [wəɹk].

 

Pronunciation (think of phyche! [ˈsaɪ.ki])

Is a paling [ˈpeɪ.lɪŋ] stout [staʊt] and spikey [ˈspaɪ.ki]?

 

Won’t make you lose your wits [wɪts],

Writing groats [ɡɹoʊts] and saying grits [ɡɹɪts]?

 

It’s a dark abyss [əˈbɪs] or tunnel [ˈtʌ.nəl]:

Strewn [stɹun] with stones [stoʊnz], stowed [stoʊd], solace [ˈsɑ.ləs], gunwale [ˈɡʌ.nəl],

 

Islington [ˈɪz.lɪŋ.tən] and Isle [ˈaɪ.əl] of Wight [waɪt],

Housewife [ˈhaʊs.waɪf], verdict [ˈvəɹ.dɪkt], indict [ɪnˈdaɪt].

 

Finally, which rhymes with enough [ə.ˈnʌf],

Though [ðoʊ], through [θɹu], plough [plaʊ], or dough [doʊ] or cough [kɑf]?

 

Hiccough [ˈhɪ.kʌp] has the sound of cup [kʌp],

My advice is to give up!

Adi ~Israel

Israeli Flag

קמיאו ליוותה אותנו כמשפחה החל מרגע נחיתתנו בקנדה ולימדה אותי ואת שני ילדיי (גילאי 12 ו- 10).

את השעור הראשון קבענו כשבועיים לאחר הנחיתה ומאז הרווחנו שנה וחצי של לימוד אנגלית, אבל לא רק.

המטרה הראשונית היתה לימוד ושיפור האנגלית אך מהר מאוד הבנו שמעבר לדקדוק, איות, שיחה וכתיבה הרווחנו גם עוד משהו. מכוון שקמיאו מתגוררת בעיר ומכירה אותה היטב, חלק משעורי השיחה התמקדו בנושאים שרלוונטיים מאוד לחיינו ובהרבה מקרים קיבלנו המון מידע וידע חיוני שעזרו מאוד בהתאקלמות בעיר.

שעורי האנגלית היו כיפים, מגוונים ומותאמים לרמה של כל אחד מאיתנו. קמיאו הסתדרה מצוין עם ילדיי ומצאה עימם שפה משותפת. קמיאו חמה, מצחיקה ואפשר לנהל איתה שיחות פתוחות וחופשיות.

מעבר לכל זה, קמיאו אחראית, תמיד הגיעה בזמן, היתה מחוייבת לשעור ב – 100 אחוז וגילתה גמישות כשהיה צריך.

ממליצה בחום.

עדי לוי

Lost in Translation

Or, Cross-cultural communication. What the English say vs. what foreigners hear.

The concept of saying the opposite of what you mean may seem both confusing and unnecessary to many people.

WHAT THE BRITISH SAY WHAT THE BRITISH MEAN WHAT FOREIGNERS UNDERSTAND
I hear what you say I disagree and do not want to discuss it further He accepts my point of view
With the greatest respect You are an idiot He is listening to me
That’s not bad That’s good That’s poor
That is a very brave proposal You are insane He thinks I have courage
Quite good A bit disappointing Quite good
I would suggest Do it or be prepared to justify yourself Think about the idea, but do what you like
Oh, incidentally/ by the way The primary purpose of our discussion is That is not very important
I was a bit disappointed that I am annoyed that It doesn’t really matter
Very interesting That is clearly nonsense They are impressed
I’ll bear it in mind I’ve forgotten it already They will probably do it
I’m sure it’s my fault It’s your fault Why do they think it was their fault?
You must come for dinner It’s not an invitation, I’m just being polite I will get an invitation soon
I almost agree I don’t agree at all He’s not far from agreement
I only have a few minor comments Please rewrite completely He has found a few typos
Could we consider some other options I don’t like your idea They have not yet decided

Common Word Collocations With: Big, Great, Large, Strong, Deep, Heavy

news_word_cloudIn English, a collocation is two or more words that go together naturally. Learning collocations is essential for making your English sound fluent and natural!

Here are 50 common English collocations with the words big, great, large, strong, deep, and heavy.

The word big is often used in collocations with a happening or event, for example:

 • a big accomplishment
 • a big decision
 • a big disappointment
 • a big failure
 • a big improvement
 • a big mistake
 • a big surprise

 

The word great is often used in collocations with feelings or qualities.

 Great + feelings

 • great admiration
 • great anger
 • great enjoyment
 • great excitement
 • great fun
 • great happiness
 • great joy

Great + qualities

 • in great detail
 • great power
 • great pride
 • great sensitivity
 • great skill
 • great strength
 • great understanding
 • great wisdom
 • great wealth

 

The word large is often used in collocations involving numbers and measurements.

 • a large amount
 • a large collection
 • a large number (of)
 • a large population
 • a large proportion
 • a large quantity
 • a large scale

 

The word strong is often used in collocations with facts and opinions:

 Strong + facts/opinions

 • strong argument
 • strong emphasis
 • strong evidence
 • a strong contrast
 • a strong commitment
 • strong criticism
 • strong denial
 • a strong feeling
 • a strong opinion (about something)
 • strong resistance

 Strong + senses

 • a strong smell
 • a strong taste

 

The word deep is used for some strong feelings:

 • deep depression
 • deep devotion

It is also used in these expressions:

 • in deep thought
 • in deep trouble
 • in a deep sleep (when the person won’t wake up easily)

 

Heavy is used for some weather conditions

 • heavy rain
 • heavy snow
 • heavy fog

The word heavy is also used for people with bad habits:

 • a heavy drinker
 • a heavy smoker
 • a heavy drug user

 

 

Dahee ~ South Korea

KoreanFlag

안녕하세요.

저는 캐나다에서 컬리지를 다니고 있는 학생입니다. 학교 프로그램을 시작하기 전 10개월간 ESL 학교도 다녔고 IELTS도 준비하며 영어공부를 충분히 했다고 생각했는데 막상 학교 수업을 듣다보니 아직 많이 부족하다는 것을 깨달았습니다. 방학기간을 틈타 영어실력을 좀 더 늘려보자는 생각에 튜터를 알아보다가 Kameyo 선생님의 광고를 한 웹사이트에서 보게 되었고 공부를 시작하게 되었습니다. 수업을 시작한 첫날 선생님과 향상시키고 싶은 영역은 어디며 어떤 식으로 수업을 진행하고 싶은지에 관련해서 충분히 대화를 나누었고, 제가 원하는 스타일의 수업 방식과 교재를 선택한 후에 다음 수업을 진행할 수 있었습니다. Speaking 능력을 향상시키는 것이 원래 목적이여서 수업시간에 간단한 기사를 가져가서 각자의 의견을 나눠보기도 하고 캐나다의 문화에 대해서도 많은 이야기를 나누었는데 그 과정에서 유익한 표현들도 많이 익히고 외국인과 대화하는 것에 대한 자신감도 많이 얻게 되었습니다. 지난 2주는 선생님의 밝고 긍정적이신 성격과 많은 학생들을 1:1로 가르치면서 터득하신 노하우 덕분에 즐겁게 공부하는 동시에 영어실력도 향상시킬 수 있었던 아주 유익한 시간이었습니다. 선생님과의 수업이 영어를 배우고자 하는 다른 분들께도 큰 도움이 될거라고 생각합니다.

All Twelve English Verb Tenses

Here is an overview of all 12 English verb tenses, their forms, and how to use them.

FORM: MEANING AND USE:
Present Simple ~Verb Form Present Simple ~Verb Use
Present Progressive ~Verb Form Present Progressive ~Verb Use
Present Perfect Progressive ~Verb Form Present Perfect Progressive ~Verb Use
Past Simple ~Verb Form Past Simple ~Verb Use
Past Progressive ~Verb Form Past Progressive ~Verb Use
Past Perfect ~Verb Form Past Perfect ~Verb Use
Past Perfect Progressive ~Verb Form Past Perfect Progressive ~Verb Use
Future Simple ~Verb Form Future Simple ~Verb Use
Future Progressive ~Verb Form Future Progressive ~Verb Use
Future Perfect~Verb Form Future Perfect ~Verb Use
Future Perfect Progressive ~Verb Form Future Perfect Progressive ~Verb Use

 

Future Progressive ~Meaning and Use

future_continuousThis post will show you how to use the Future Progressive, also called the Future Continuous. To see how to form the Future Progressive, click here.

The Future Progressive puts the emphasis on the course of an action taking place in the future at a specific time.

I will be studying later so I can’t go out.

You will be sleeping at midnight.

He will be making dinner when you get home tonight.

She won’t be speaking at the conference next Monday.

It won’t be raining tomorrow.

Next fall, we will be enjoying the vegetables we planted in the spring.

They will be living in Santiago next year.

Will they be showing the movie we want to see tonight?