Adi ~Israel

Israeli Flag

קמיאו ליוותה אותנו כמשפחה החל מרגע נחיתתנו בקנדה ולימדה אותי ואת שני ילדיי (גילאי 12 ו- 10).

את השעור הראשון קבענו כשבועיים לאחר הנחיתה ומאז הרווחנו שנה וחצי של לימוד אנגלית, אבל לא רק.

המטרה הראשונית היתה לימוד ושיפור האנגלית אך מהר מאוד הבנו שמעבר לדקדוק, איות, שיחה וכתיבה הרווחנו גם עוד משהו. מכוון שקמיאו מתגוררת בעיר ומכירה אותה היטב, חלק משעורי השיחה התמקדו בנושאים שרלוונטיים מאוד לחיינו ובהרבה מקרים קיבלנו המון מידע וידע חיוני שעזרו מאוד בהתאקלמות בעיר.

שעורי האנגלית היו כיפים, מגוונים ומותאמים לרמה של כל אחד מאיתנו. קמיאו הסתדרה מצוין עם ילדיי ומצאה עימם שפה משותפת. קמיאו חמה, מצחיקה ואפשר לנהל איתה שיחות פתוחות וחופשיות.

מעבר לכל זה, קמיאו אחראית, תמיד הגיעה בזמן, היתה מחוייבת לשעור ב – 100 אחוז וגילתה גמישות כשהיה צריך.

ממליצה בחום.

עדי לוי

Advertisements

Lost in Translation

Or, Cross-cultural communication. What the English say vs. what foreigners hear.

The concept of saying the opposite of what you mean may seem both confusing and unnecessary to many people.

WHAT THE BRITISH SAY WHAT THE BRITISH MEAN WHAT FOREIGNERS UNDERSTAND
I hear what you say I disagree and do not want to discuss it further He accepts my point of view
With the greatest respect You are an idiot He is listening to me
That’s not bad That’s good That’s poor
That is a very brave proposal You are insane He thinks I have courage
Quite good A bit disappointing Quite good
I would suggest Do it or be prepared to justify yourself Think about the idea, but do what you like
Oh, incidentally/ by the way The primary purpose of our discussion is That is not very important
I was a bit disappointed that I am annoyed that It doesn’t really matter
Very interesting That is clearly nonsense They are impressed
I’ll bear it in mind I’ve forgotten it already They will probably do it
I’m sure it’s my fault It’s your fault Why do they think it was their fault?
You must come for dinner It’s not an invitation, I’m just being polite I will get an invitation soon
I almost agree I don’t agree at all He’s not far from agreement
I only have a few minor comments Please rewrite completely He has found a few typos
Could we consider some other options I don’t like your idea They have not yet decided

Common Word Collocations With: Big, Great, Large, Strong, Deep, Heavy

news_word_cloudIn English, a collocation is two or more words that go together naturally. Learning collocations is essential for making your English sound fluent and natural!

Here are 50 common English collocations with the words big, great, large, strong, deep, and heavy.

The word big is often used in collocations with a happening or event, for example:

 • a big accomplishment
 • a big decision
 • a big disappointment
 • a big failure
 • a big improvement
 • a big mistake
 • a big surprise

 

The word great is often used in collocations with feelings or qualities.

 Great + feelings

 • great admiration
 • great anger
 • great enjoyment
 • great excitement
 • great fun
 • great happiness
 • great joy

Great + qualities

 • in great detail
 • great power
 • great pride
 • great sensitivity
 • great skill
 • great strength
 • great understanding
 • great wisdom
 • great wealth

 

The word large is often used in collocations involving numbers and measurements.

 • a large amount
 • a large collection
 • a large number (of)
 • a large population
 • a large proportion
 • a large quantity
 • a large scale

 

The word strong is often used in collocations with facts and opinions:

 Strong + facts/opinions

 • strong argument
 • strong emphasis
 • strong evidence
 • a strong contrast
 • a strong commitment
 • strong criticism
 • strong denial
 • a strong feeling
 • a strong opinion (about something)
 • strong resistance

 Strong + senses

 • a strong smell
 • a strong taste

 

The word deep is used for some strong feelings:

 • deep depression
 • deep devotion

It is also used in these expressions:

 • in deep thought
 • in deep trouble
 • in a deep sleep (when the person won’t wake up easily)

 

Heavy is used for some weather conditions

 • heavy rain
 • heavy snow
 • heavy fog

The word heavy is also used for people with bad habits:

 • a heavy drinker
 • a heavy smoker
 • a heavy drug user

 

 

Dahee ~ South Korea

KoreanFlag

안녕하세요.

저는 캐나다에서 컬리지를 다니고 있는 학생입니다. 학교 프로그램을 시작하기 전 10개월간 ESL 학교도 다녔고 IELTS도 준비하며 영어공부를 충분히 했다고 생각했는데 막상 학교 수업을 듣다보니 아직 많이 부족하다는 것을 깨달았습니다. 방학기간을 틈타 영어실력을 좀 더 늘려보자는 생각에 튜터를 알아보다가 Kameyo 선생님의 광고를 한 웹사이트에서 보게 되었고 공부를 시작하게 되었습니다. 수업을 시작한 첫날 선생님과 향상시키고 싶은 영역은 어디며 어떤 식으로 수업을 진행하고 싶은지에 관련해서 충분히 대화를 나누었고, 제가 원하는 스타일의 수업 방식과 교재를 선택한 후에 다음 수업을 진행할 수 있었습니다. Speaking 능력을 향상시키는 것이 원래 목적이여서 수업시간에 간단한 기사를 가져가서 각자의 의견을 나눠보기도 하고 캐나다의 문화에 대해서도 많은 이야기를 나누었는데 그 과정에서 유익한 표현들도 많이 익히고 외국인과 대화하는 것에 대한 자신감도 많이 얻게 되었습니다. 지난 2주는 선생님의 밝고 긍정적이신 성격과 많은 학생들을 1:1로 가르치면서 터득하신 노하우 덕분에 즐겁게 공부하는 동시에 영어실력도 향상시킬 수 있었던 아주 유익한 시간이었습니다. 선생님과의 수업이 영어를 배우고자 하는 다른 분들께도 큰 도움이 될거라고 생각합니다.

All Twelve English Verb Tenses

Here is an overview of all 12 English verb tenses, their forms, and how to use them.

FORM: MEANING AND USE:
Present Simple ~Verb Form Present Simple ~Verb Use
Present Progressive ~Verb Form Present Progressive ~Verb Use
Present Perfect Progressive ~Verb Form Present Perfect Progressive ~Verb Use
Past Simple ~Verb Form Past Simple ~Verb Use
Past Progressive ~Verb Form Past Progressive ~Verb Use
Past Perfect ~Verb Form Past Perfect ~Verb Use
Past Perfect Progressive ~Verb Form Past Perfect Progressive ~Verb Use
Future Simple ~Verb Form Future Simple ~Verb Use
Future Progressive ~Verb Form Future Progressive ~Verb Use
Future Perfect~Verb Form Future Perfect ~Verb Use
Future Perfect Progressive ~Verb Form Future Perfect Progressive ~Verb Use

 

Future Progressive ~Meaning and Use

future_continuousThis post will show you how to use the Future Progressive, also called the Future Continuous. To see how to form the Future Progressive, click here.

The Future Progressive puts the emphasis on the course of an action taking place in the future at a specific time.

I will be studying later so I can’t go out.

You will be sleeping at midnight.

He will be making dinner when you get home tonight.

She won’t be speaking at the conference next Monday.

It won’t be raining tomorrow.

Next fall, we will be enjoying the vegetables we planted in the spring.

They will be living in Santiago next year.

Will they be showing the movie we want to see tonight?

Future Progressive ~Verb Form

This post will show you how to form the Future Progressive, also called the Future Continuous. To see how to use the Future Progressive, click here.

Subject Will Be Verb + ing
I will be working all day tomorrow.
You will be living in Dublin next month!
He/she/it will be studying hard all week.
We will be doing a lot of research tomorrow.
They/you (plural) will be traveling to all seven continents over the next two years.

Negative

Subject Won’t Be Verb + ing
I won’t be traveling to France next year.
You won’t be laughing if that happens!
He/she/it won’t be doing anything all day tomorrow.
We won’t be presenting to the board next month.
They/you (plural) won’t be advertising in India next quarter.

Yes/No Questions

Will Subject Be Verb + ing
Will I be walking all day on the hike?
Will you be traveling in Argentina next month?
Will he/she/it be snowing all week?
Will we be spending too much money if we buy that TV?
Will they/you (plural) be playing that movie that we want to see?

Short Answers

Yes, Subject + Will + (Be)
Yes, I will (be).
Yes, you will (be).
Yes, he/she/it will (be).
Yes, we will (be).
Yes, they/you (plural) will (be).

Short Answers

No Subject + Won’t (+be)
No, I won’t (be)
No, you won’t (be)
No, he/she/it won’t (be)
No, we won’t (be)
No, they/you (plural) won’t (be)

Information Questions

Wh- Word Have/Has Subject Past Participle
Who has she talked to about the problem?
What have we done to the Earth?
When has she learned from her mistake?
Where have you been all my life?
How have I grown professionally?
How long have they been together?
Why has it taken so long?
Wh- Word (subject) Will Be Subject Verb + ing
Who will be hosting the party?
What will be happening when we arrive?

Future Perfect Progressive ~Meaning and Use

future-perfect-cont GraphicThis post will show you how to use the Future Perfect Progressive, also called the Future Perfect Continuous. To see how to form the Future Perfect Progressive, click here.

The Future Perfect Progressive tense is not very common and it’s a bit difficult to make. However, at higher levels it is great to understand it, and maybe even use it sometimes too. It has a very precise meaning, which can be convenient.

We use the Future Perfect Progressive to talk about an ongoing action that takes place before a certain time in the future, or to emphasize a course of action. We often use the Future Perfect Progressive to round up to an even number. We like whole, round numbers and this tense allows us to use those numbers.

A future time expression is usually stated or implied, often with by. This can go at the beginning or end of the sentence with no difference in meaning.

 • By the year 2020, linguists will have been studying Indo-European languages for 200 years. (This is easier than saying that now, in 2015, linguists have been studying Indo-European languages for 195 years. It’s easier to just round up to 200)
 • We will have been driving for six hours by the time we get home.
 • By next March, I will have been teaching here for three years.
 • By the end of this month, we will have been living together for six months.